Stichting De Drie Lichten

 

Subsidies ten behoeve van Nederlands medisch-wetenschappelijk onderzoek

Over Stichting De Drie Lichten

Doel

Stichting ‘De Drie Lichten’ verstrekt subsidies ten behoeve van Nederlands medisch-wetenschappelijk onderzoek. Steun wordt verleend aan jonge al of nog niet gepromoveerde onderzoekers tot 30 jaar. Het uitgekeerde bedrag varieert van € 500 tot € 13.000.

Bestuur

Voorzitter:

 • Prof. Dr. B.M.E. (Barend) Mees, vaatchirurg MUMC+

Penningmeester:

 • E. (Ernst Jan) Broer

Secretaris:

 • Prof. Dr. J.J.C. (Sjaak) Neefjes, chemicus, immunoloog en celbioloog, hoofd afdeling Cel en Chemische Biologie LUMC

Overige bestuursleden:

 • Prof. Dr. E. (Erik) Heineman, kinderchirurg (niet praktiserend), hoofd afdeling Chirurgie UMCG
 • Drs. I.A. (Ingeborg) Koelma, arts (niet praktiserend)
 • Mr. B.R.E. (Bas) Mees, advocaat
 • Prof. Dr. M.H.J. (Rien) van Oers, internist-hematoloog AMC

Geschiedenis

Stichting De Drie Lichten is op 28 juli 1950 opgericht door de zusters Maria (Ita) Kreunen Mees (1891-1971) en Petronella Mees (1895-1951) om hun geërfde vermogen aan te wenden voor het goede doel. Er zijn verschillende motieven aan te wijzen waarom de zusters hebben gekozen voor het geven van steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ten eerste had Petronella een zwak gestel en was zij vaak ziek, verder overleed de man van Ita aan de Spaanse griep bij een epidemie in 1918, en tot slot zorgden de (naoorlogse) omstandigheden er voor dat medisch-wetenschappelijk onderzoek in zwaar weer verkeerde. De zusters wilden het voorkomen “dat een individueel arts die door een wetenschappelijke vraag werd bezeten, deze vraag om financiële redenen niet verder kon onderzoeken”.

 

De zusters waren in hun tijd vooruitstrevend door bij de oprichting van de Drie Lichten (hetgeen staat voor “wijsheid, kracht en schoonheid”) te bepalen dat er altijd ten minste een vrouwelijk bestuurslid moest zijn en dat de Stichting geen godsdienstige voorkeur mocht hebben. Nog steeds worden alle subsidies verstrekt uit de opbrengsten van het oorspronkelijk door de zusters Mees ingebrachte vermogen. Inmiddels heeft de Stichting meer dan duizend medisch-wetenschappelijke projecten gesteund (uit bijna drieduizend aanvragen).

Donaties & ANBI-status

De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Mocht u vragen hebben over donaties, dan kunt u contact met ons opnemen. In verband met haar ANBI status dient de stichting haar beleidsplan (download hier) en financiële gegevens (download hier) ter beschikking stellen.

Subsidie

Aanwending Subsidie

De subsidie dient te worden gebruikt voor materiaalkosten, kleine apparatuur, reiskosten, etc. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een beurs aan te vragen, dat wil zeggen een beurs aanvragen voor een onderzoek dat al is aangevangen.

 

Werkbezoeken (reis- en verblijfkosten/benchfee) die gemaakt worden in het kader van een samenwerking (o.a. blijkend uit de financiële deelname van de buitenlandse partner aan het project) van een Nederlandse onderzoeksgroep met een buitenlands instituut komen bij uitstek voor steun in aanmerking wanneer het gaat om het verwerven van ervaring en vaardigheden ten behoeve van het Nederlandse onderzoek.

 

Er moet de garantie bestaan dat het geleerde nadien in Nederland kan worden toegepast. De ondersteuner van de subsidieaanvraag vermeldt dit in zijn brief.

 

Het is echter niet zo dat alleen werkbezoeken aan een (buitenlands) instituut in aanmerking komen voor ondersteuning. Ook pilotonderzoek of aanvullend onderzoek naar aanleiding van onverwachte bevindingen kan bijvoorbeeld in aanmerking komen. In alle gevallen is de kwaliteit van het voorstel leidend.

 

Nadrukkelijk komen niet voor ondersteuning in aanmerking:

 • Congresbezoek
 • Stages in het kader van een opleiding (onderzoeksstages van studenten, specialisering)
 • Drukkosten van een proefschrift of andere publicatiekosten
 • Grote apparatuur en anderszins kosten die gerekend worden tot de structurele en/of reguliere onderzoekskosten ten laste van een vakgroep, instelling of subsidiegever.
 • Kosten die worden gemaakt om de reguliere benchfee voor promotieonderzoek te dekken.

Subsidieaanvraag

Let op!

 

Aanvragen moeten vóór 15 september door de secretaris zijn ontvangen. Het Algemeen Bestuur vergadert eenmaal per jaar (begin november) om een beslissing te nemen over eventuele toekenningen. Het is hierdoor niet mogelijk om vóór half november te starten met je onderzoek.

Voor bedragen tot € 1.800 kan het Dagelijks Bestuur tussentijds een beslissing nemen. Jaarlijks worden maximaal 5 tussentijdse aanvragen toegekend. Je kunt een tussentijdse aanvraag indienen vanaf 01 januari.

Aanvraag per email insturen voorzien van:

 

 • Aanvraagformulier (download hier)
 • CV;
 • Twee aanbevelingsbrieven van twee, met het onderzoek bekende en in Nederland werkzame, hoogleraren (indien van toepassing: de promotor(en)). Een associate professor mag géén aanbevelingsbrief schrijven.
 • Een uitnodigingsbrief van het laboratorium/instituut waar het eventuele werkbezoek plaatsvindt.

Subsidievoorwaarden

De beoordeling van de toekenning van subsidies is volledig naar het oordeel van het bestuur van de Stichting De Drie Lichten. Uit de aanvraag van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend. Over de toekenning of afwijzing van de subsidie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Indien de subsidie wordt toegekend en u deze subsidie aanvaardt, neemt u de verplichting op u om t.z.t. de naam van de Stichting in de uit het onderzoek voortvloeiende publicaties te vermelden en het bestuur een exemplaar van deze publicaties toe te zenden.

 

In het geval van Engelstalige publicaties kan de volgende vermelding worden opgenomen: This project has been supported by the Foundation “De Drie Lichten” in The Netherlands.

Contactgegevens

 

Stichting De Drie Lichten<
Yvonne Steijns, secretaresse
E-mail: dedrielichten@gmail.com
KvK: 41192111
RSIN: 8050 78 587